તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામી - JDF Quiz -5th Nov

જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત દ્વારા આયોજિત JDF Quiz series-1


Topic: તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામી 

Date: 5th Nov, 2023, Sunday

Time : 11.30 to 11.50 am


Paper for quiz will be shared through JDFSURAT mobile app only


JDF Quiz Series committee::

Dr. Vinesh Shah,  President-JDF

Dr. Mahesh Shah

Dr. Malay Parekh

Dr. Tina Shah

Dr. Alpesh Shah

Shri Niral Zota


Team JDF