૪૭ જૈન સંગો અને ઉપાશ્રયોમાં મેડિકલ સારવાર માટે તબીબો નિમાયા