ડોક્ટર્સ ડે નિમિતે જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત દ્વારા ૩ થી ૫ વર્ષના બાળકોનું હેલ્થ ચેક અપ કરાયું

ડોક્ટર્સ ડે નિમિતે જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત દ્વારા એસ. સી.જે.જૈન તપોવન સ્કુલ, અડાજણ,સુરત ના નર્સરી, જુનિયર તથા સીનીયર કેજી ના વિદ્યાર્થીઓનુ ૧ જુલાઈ ૨૦૨૩ ના રોજ હેલ્થ ચેક અપ કરાયુ. સીનીયર બાળરોગ નિષ્ણાંત ડૉ. મહેશભાઈ શાહ આ કેમ્પ માં સેવા આપી હતી.


ડૉ. વિનેશ શાહ -પ્રમુખ જેડીએફ સુરત 

ડૉ. અલ્પેશ શાહ- ઉપપ્રમુખ

ડૉ. હિરલ શાહ-ઉપપ્રમુખ 

શ્રી મનુભાઈ ઝોટા-મંત્રી

ડૉ. દર્શન વાડેકર-ખજાનચી

ડૉ. વિશાલ શાહ-ખજાનચી

ડૉ. વિતરાગ શાહ-સહખજાનચી

ડૉ. મલય પારેખ- સહ મંત્રી

ડૉ. જોય ચોકસી-મદદનીશ મંત્રી

ટીમ જેડીએફ