જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરતના પ્રમુખ તરીકે ડૉ. વિનેશ શાહની વરણી