લોકડાઉનમાં ૨૦ લાખની દવા નિ:શુલ્ક આપી અને સમાજનાં ૧૦૦૦ વ્યક્તિ ની સારવાર કરી