જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરતની નવી કારોબારીની રચના થઇ. ડો. વિનેશ શાહની સર્વાનુમતે પ્રમુખ તરીકે વરણી.

જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરતની વાર્ષિક સામાન્ય સભા મળી જેમાં ૨૦૨૦-૨૨ ની નવી કારોબારીની રચના નીચે મુજબ થઇ.


President
Dr. Vinesh Shah

Secretary
Shri Manubhai Zota

Treasurer
Dr. Darshan Wadekar

Vice President
Dr. Alpesh Shah
Dr. Niral Shah

IPP
Dr. Shailesh Shah(Sarkar)

Jt. Secretary
Dr. Paresh Kothari

Jt. Treasure
Dr. Rikin Shah

EC members
Dr. Milind Wadekar
Shri Niral Zota
Dr. Hiral Shah
Dr. Malay Parekh
Dr. Rajesh Jain
Dr. Vitrag Shah
Dr. Vrushali Shah
Dr. Vishal Shah
Dr. Shrujal Shah
Dr. Priyank Shah

Advisors
Dr. Jitubhai shah
Dr. Shailesh Shah
Dr. Manohar Gemavat

Co-opted members
Dr. Joy choksi
Dr. Kavit Shah
Dr. Jinay Shah

Team Jain Doctors Federation Surat