વૈયાવચ્ચ ફીઝીયોથેરાપી સારવાર


જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત દ્વારા વૈયાવચ્ચ અંતર્ગત સાધુ સાધ્વી ભગવંતો ને ફીઝીયોથેરાપી સારવાર હવે અનુભવી ફીઝીયોથેરાપી ટીમ થકી ઉપાશ્રયમાં જ મળી શકશે.


પ્રાથમિક ફીઝીયોથેરાપી સારવાર ઉપરાંત


TENS-Trans electrical nerve stimulation,
IFT- interferential therapy,
US- Ultrasound,
IRR- Infraray radiation.


જેવા હાઈ ટેકનોલોજી વાળા સાધનો થી સાધુ સાધ્વી ભગવંતોને ઉપાશ્રયમાં જ સારવાર આપવામાં આવશે


હેલ્પલાઇન નં: +919726695060


સૌજન્ય: પાર્શ્વ ઓર્થોપેડિક સુપર સ્પેશ્યાલીટી હોસ્પિટલ (ડૉ. કૌશલ શાહ )


પ્રમુખશ્રી
ડૉ. વિનેશ શાહ
જૈન ડોક્ટર્સ ફેડરેશન સુરત